Các Điều khoản và Điều kiện2018-09-25T14:51:37+00:00

Các Điều khoản và Điều kiện

THÔNG TIN CHUNG

Các Điều khoản và Điều kiện Trang mạng này (các điều khoản và điều kiện) bao gồm các điều khoản mà quý vị có thể sử dụng trang mạng này theo đó. Bằng cách sử dụng trang mạng này, quý vị chấp nhận rằng quý vị bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu quý vị không chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, thì vui lòng không sử dụng trang mạng này.

Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi cho mục đích của trang mạng này là [email protected]

Dascoin.com cung cấp giao thức mật mã và các dịch vụ hệ thống liên quan (các dịch vụ).

Trang mạng www.dascoin.com này (trang mạng) được điều hành và duy trì bởi:

TECHSOLUTIONS LIMITED

Vision Exchange Building

Territorials Street, Mriehel

Birkirkara BKR 3000

Mã số Thuế/PIB: C 78511

CÁC QUYỀN TRUY CẬP CỦA NGƯỜI DÙNG

Quý vị có quyền sử dụng tạm thời, không độc quyền đối với trang mạng này. DasCoin.com có quyền thu hồi hoặc thay đổi nội dung của trang mạng và các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho quý vị và không có bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý vị.

Quý vị không được phép sao chép, sửa đổi, chép lại, tạo các tác phẩm phái sinh, điều chỉnh, nhân bản, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, truyền tải, hoặc phân phối tất cả hoặc bất cứ phần nào của trang mạng. Quý vị cũng không được phép cấp phép, bán, thuê, cho thuê, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối, hiển thị, tiết lộ, hoặc khai thác theo cách khác về mặt thương mại, hoặc bằng cách khác làm cho trang mạng và/hoặc bất cứ tài liệu hoặc tài nguyên trực tuyến nào trên trang mạng có sẵn cho bất cứ bên thứ ba nào.

Quý vị có trách nhiệm thiết lập cấu hình máy tính và phần mềm của riêng quý vị để truy cập tài liệu và nội dung trên trang mạng của chúng tôi bao gồm các tệp tải xuống. Chúng tôi không đảm bảo rằng cách chúng tôi cung cấp dữ liệu cho quý vị tương thích với phần mềm của quý vị hoặc với cách thiết bị di động, máy tính hoặc máy tính bảng của quý vị được cấu hình.

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ trang mạng của mình, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ vi rút, lỗi hoặc các vấn đề tương tự nào. Chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng phần mềm chống vi rút của riêng quý vị để bảo vệ bản thân. Nếu quý vị cho phép bất cứ ai khác sử dụng trang mạng của chúng tôi, thì quý vị phải đảm bảo rằng họ đọc các điều khoản và điều kiện này trước tiên, và họ đồng ý và tuân theo các điều khoản và điều kiện này. Nếu quý vị không sử dụng trang mạng theo luật pháp và các điều khoản và điều kiện này, thì chúng tôi có thể đình chỉ việc sử dụng của quý vị hoặc ngừng hoàn toàn.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật trang mạng và thực hiện các thay đổi đối với trang mạng, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm việc này. Điều này có nghĩa là nội dung trên trang mạng có thể đã cũ hoặc không chính xác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào quý vị có thể phải chịu vì quý vị dựa vào bất cứ tài liệu nào của chúng tôi.

Chúng tôi không lưu các chi tiết thẻ tín dụng của quý vị hoặc chia sẻ các chi tiết khách hàng với bất cứ bên thứ ba nào và chúng tôi tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi trong việc xử lý thông tin về quý vị. Bằng cách sử dụng trang mạng, quý vị chấp thuận việc xử lý của chúng tôi đối với thông tin này và xác nhận rằng dữ liệu mà quý vị cung cấp là chính xác.

Trang mạng của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt quý vị với những người dùng khác trên trang mạng của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị một trải nghiệm tốt khi quý vị truy cập trang mạng của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang mạng của mình.

BẢO MẬT

Thông tin cá nhân hoặc thông tin doanh nghiệp mà quý vị cung cấp cho Công ty TNHH TechSolutions (TechSolutions LTD) thông qua trang mạng của Dascoin, ngoài các thông tin thuộc phạm vi công khai, sẽ được xử lý bảo mật và phù hợp với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Thông tin Bảo mật sẽ không được tiết lộ cho bất cứ Bên Thứ ba nào, bao gồm cho các mục đích tiếp thị, mà không có sự cho phép trước của quý vị. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin của quý vị nếu điều đó là cần thiết cho việc thực hiện các dịch vụ của chúng tôi hoặc khi có yêu cầu của luật pháp.

SỰ THAY ĐỔI

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này tùy từng thời điểm. Vui lòng đảm bảo rằng quý vị thường xuyên kiểm tra xem có bất cứ thay đổi nào hay không, vì quý vị bị ràng buộc bởi các thay đổi nếu quý vị sử dụng trang này.

CÁC QUYỀN VỀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc là người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang mạng trong tất cả các tài liệu được lưu trữ trên trang mạng, bao gồm bất cứ cơ sở dữ liệu nào lưu trữ các thông tin có liên quan về trang mạng. Chúng được bảo vệ bởi bản quyềnvà đăng ký thương hiệu và quý vị chỉ có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào như vậy và các tài liệu phù hợp với các điều khoản và điều kiện này và đặc biệt là đoạn này.

Nếu quý vị không sử dụng các tài liệu phù hợp với các điều khoản và điều kiện này và đặc biệt là đoạn này, thì quý vị sẽ mất quyền sử dụng trang mạng của chúng tôi và phải hủy hoặc trả lại bất cứ bản sao nào của các tài liệu mà quý vị đã thực hiện hoặc bất cứ phần nào của nó. Chúng tôi có tất cả các quyền của chúng tôi theo luật pháp để khắc phục bất cứ vi phạm nào như vậy.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI QUÝ VỊ

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của tài liệu trên trang mạng của chúng tôi, và quý vị chịu trách nhiệm về cách quý vị sử dụng nội dung của trang mạng.

Chúng tôi sẽ không giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với:

  • Tử vong hoặc chấn thương cá nhân;
  • Gian lận hoặc sự giả mạo gian lận; hoặc
  • Bất cứ hành động, thiếu sót hoặc vấn đề, trách nhiệm pháp lý nào có thể không bị loại trừ hoặc giới hạn theo bất cứ Luật Áp dụng nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị về bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả nào, bao gồm:

  • Mất lợi nhuận;
  • Mất uy tín;
  • Mất tiền tiết kiệm;
  • hoặc Mất hợp đồng.

Chúng tôi cũng loại trừ, nhưng chỉ ở mức độ pháp luật cho phép, tất cả các điều khoản và bảo đảm hoặc hứa hẹn ngụ ý theo luật pháp hoặc theo quy chế. Mặc dù chúng tôi cố gắng làm cho trang mạng có sẵn mọi lúc, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng việc quý vị sử dụng trang mạng sẽ không bị gián đoạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà quý vị gặp phải do bất cứ gián đoạn, sai sót hoặc việc truyền tải dữ liệu và quý vị thừa nhận rằng trang mạng có thể bị hạn chế, chậm trễ và các vấn đề khác. Bất cứ nghĩa vụ chăm sóc nào mà chúng tôi nợ quý vị thì chỉ là dành cho một mình quý vị và không có nghĩa vụ chăm sóc nào là dành cho bất cứ bên thứ ba nào và chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bất cứ bên thứ ba nào liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi đối với quý vị.

CÁC LIÊN KẾT TỚI TRANG MẠNG CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC TRANG MẠNG KHÁC

Quý vị được phép thực hiện một liên kết tới trang chủ của trang mạng của chúng tôi từ trang mạng của quý vị nếu nội dung trên trang mạng của quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn của các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và miễn là quý vị không nêu ra bất cứ sự xác nhận nào của chúng tôi hoặc sự liên kết với chúng tôi trừ khi chúng tôi cung cấp thỏa thuận bằng văn bản. Chúng tôi có quyền chấm dứt sự cho phép này vào bất cứ lúc nào.

Các liên kết từ trang mạng của chúng tôi đến các trang mạng khác chỉ là để tham khảo thông tin.

Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang mạng khác, tính chính xác của nội dung của các trang mạng đó hoặc bất cứ tổn thất nào mà quý vị có thể gặp phải do việc sử dụng và dựa vào các trang mạng đó.

PHẠM TỘI VỀ MÁY TÍNH

Nếu quý vị thực hiện bất cứ điều gì là vi phạm hình sự theo luật ví dụ như Luật Lạm dụng Máy tính của Vương quốc Anh năm 1990 (ví dụ như đưa ra các loại vi rút, sâu, Trojan và tài liệu gây hại về mặt công nghệ hoặc làm hỏng khác), thì quyền sử dụng của quý vị đối với trang mạng sẽ kết thúc ngay lập tức, chúng tôi sẽ báo cáo cho các cơ quan liên quan và cung cấp cho họ các chi tiết về danh tính của quý vị.

Quý vị không được cố gắng để có được quyền truy cập vào máy chủ của chúng tôi hoặc bất cứ cơ sở dữ liệu được kết nối nào hoặc thực hiện bất cứ ‘tấn công’ nào trên trang mạng.

LUẬT ÁP DỤNG

Bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ các điều khoản và điều kiện này đều được quản lý và giải thích theo luật của Nước Anh và Xứ Wales và quý vị chấp thuận không hủy ngang rằng các tòa án của Nước Anh và Xứ Wales sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết bất cứ tranh chấp phát sinh nào.

Nếu bất cứ phần nào của các điều khoản và điều kiện này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

KHIẾU NẠI

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc khiếu nại về dịch vụ do chúng tôi cung cấp, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] để khiếu nại.