Regulamin korzystania ze strony internetowej2018-09-21T16:27:47+00:00

Regulamin korzystania ze strony internetowej

INFORMACJE OGÓLNE

W niniejszym Regulaminie korzystania ze strony internetowej („regulamin”) określono zasady korzystania ze strony internetowej dascoin.com. Korzystanie ze strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej.

Adres e-mail do kontaktu w sprawie niniejszej strony internetowej to [email protected]

Dascoin.com jest dostawcą kryptowaluty i usług powiązanych w obrębie ekosystemu DasNet („usługi”).

Niniejsza strona internetowa www.dascoin.com („strona”) jest prowadzona przez:

TECHSOLUTIONS LIMITED

Vision Exchange Building

Territorials Street, Mriehel

Birkirkara BKR 3000

Numer identyfikacji podatkowej: C 78511

DOZWOLONY UŻYTEK

Użytkownik ma niewyłączne prawo do tymczasowego korzystania ze strony. DasCoin.com może w dowolnej chwili usunąć lub zmienić treść strony, w tym niniejszego regulaminu, bez konieczności powiadamiania użytkownika oraz z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności prawnej wobec użytkownika.

Użytkownikowi zabrania się kopiować, modyfikować, powielać, tworzyć dzieł pochodnych, odtwarzać, ponownie publikować, pobierać, eksponować, przesyłać i rozpowszechniać całości lub jakiejkolwiek części tej strony. Użytkownikowi zabrania się ponadto udzielać licencji, sprzedawać, wypożyczać, dzierżawić, przenosić praw, eksponować, ujawniać oraz w inny sposób wykorzystywać w celach komercyjnych i/lub udostępniać stronę i/lub zawarte w niej dokumenty i materiały osobom trzecim.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłową konfigurację własnego komputera i oprogramowania w celu uzyskania dostępu do materiałów i treści na stronie, w tym plików do pobrania. Nie gwarantujemy, że udostępniane przez nas dane są kompatybilne z oprogramowaniem i ustawieniami w komputerze, smartfonie lub tablecie użytkownika.

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć stronę, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy, robaki lub inne problemy tego rodzaju. Zalecamy stosowanie własnego oprogramowania antywirusowego w celu wzmocnienia ochrony. Użytkownik, który udostępnia stronę do użytku przez innych użytkowników, ma obowiązek upewnić się, że zapoznali się oni z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia. W przypadku, gdy użytkownik korzysta ze strony w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego regulaminu, możemy zawiesić lub całkowicie anulować prawo użytkownika do korzystania ze strony.

Dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco aktualizować i modyfikować stronę, jednak nie jesteśmy do tego zobowiązani. Oznacza to, że treści udostępniane na stronie mogą być nieaktualne lub niezgodne z prawdą. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody poniesione przez użytkownika, który polegał na prawdziwości materiałów zawartych na stronie.

Nie zapisujemy danych karty kredytowej użytkownika ani nie udostępniamy danych klienta osobom trzecim. Dane osobowe użytkownika przetwarzamy zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem prawdziwości podawanych danych.

Nasza strona używa plików cookies w celu odróżnienia użytkownika od innych użytkowników strony. To pozwala nam zapewnić użytkownikowi lepsze doświadczenie podczas korzystania z naszej strony a także usprawnić jej działanie.

POUFNOŚĆ

Dane osobowe lub biznesowe udostępniane przez użytkownika TechSolutions LTD za pośrednictwem strony Dascoin, które nie zostały wcześniej podane do wiadomości publicznej, będą traktowane poufnie oraz zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności. Informacje poufne nie będą ujawniane osobom trzecim, także w celach marketingowych, bez uzyskania wcześniejszej zgody użytkownika. Dane użytkownika będą ujawniane wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia usług lub w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa.

ZMIANY

Zastrzegamy prawo, aby raz na pewien czas dokonywać zmian w treści niniejszego regulaminu. Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać treść regulaminu pod kątem zmian, gdyż są one dla niego wiążące.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielami (lub licencjobiorcami) wszystkich praw własności intelektualnej w odniesieniu do wszystkich materiałów zwartych na tej stronie, w tym wszelkich baz danych zawierających istotne informacje dotyczące strony. Są one chronione prawem autorskim oraz prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego. Użytkownik może wykorzystywać takie materiały i dokumenty pod warunkiem, że stosuje się do postanowień regulaminu, a w szczególności niniejszego artykułu.

Niestosowanie się do postanowień regulaminu, a w szczególności niniejszego artykułu, może skutkować utratą prawa do korzystania ze strony przez użytkownika i koniecznością zniszczenia lub zwrotu posiadanych kopii dokumentów lub jakichkolwiek ich części. Zachowujemy wszelkie przysługujące nam prawa do dochodzenia rekompensaty za każde takie naruszenie.

NASZE OBOWIĄZKI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA

Nie gwarantujemy prawdziwości materiałów zawartych na stronie. Oznacza to, że użytkownik wykorzystuje treść strony wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Nie ograniczamy ani nie wyłączamy odpowiedzialności za:

  • Śmierć lub uszkodzenie ciała;
  • Oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
  • Wszelkie działania lub zaniedbania, za które, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność nie może zostać ograniczona ani wyłączona.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne lub wynikowe, w tym:

  • Utratę zysku;
  • Utratę wartości firmy;
  • Utratę oszczędności;
  • Odstąpienie od umowy.

Wykluczamy również, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje i obietnice wynikające z przepisów prawa lub ustawy. Dokładamy wszelkich starań, aby strona była zawsze dostępna dla użytkowników, jednak nie możemy zagwarantować ciągłego dostępu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody powstałe w wyniku przerw w dostępie lub błędów w trakcie przesyłania danych. Użytkownik akceptuje fakt, że w trakcie korzystania ze strony mogą wystąpić ograniczenia, opóźnienia lub inne problemy. Obowiązek dochowania należytej staranności dotyczy wyłącznie użytkownika i nie odnosi się do żadnych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec takich osób trzecich w związku z wykonywaniem przez nas obowiązków wobec użytkownika.

LINKI DO STRON

Użytkownik ma prawo umieścić link do naszej strony we własnej witrynie internetowej pod warunkiem, że witryna ta spełnia postanowienia niniejszego regulaminu, oraz pod warunkiem, że użytkownik nie będzie sugerował istnienia jakiegokolwiek powiązania lub wsparcia z naszej strony, jeżeli nie uzyskał naszej pisemnej zgody. Zastrzegamy prawo do wycofania takiej zgody w dowolnej chwili.

Linki do innych witryn są udostępniane na naszej stronie wyłącznie w celach informacyjnych.

Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za inne witryny, prawdziwość zawartych w nich informacji ani za wszelkie szkody wynikające z ich wykorzystywania.

PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE

Jeżeli użytkownik dopuści się czynów o znamionach przestępstwa w świetle przepisów takich jak ustawa o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku (w tym np. wprowadzania wirusów, robaków, trojanów lub innych szkodliwych materiałów), wówczas natychmiast anulujemy prawo użytkownika do korzystania ze strony, zgłosimy użytkownika odpowiednim organom i udostępnimy im jego dane.

Użytkownikowi zabrania się podejmować prób uzyskania dostępu do naszych serwerów i powiązanych baz danych lub dokonywać „ataków” na naszą stronę.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa Anglii i Walii i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Użytkownik nieodwołanie przyjmuje wyłączną właściwość sądów Anglii i Walii do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z regulaminu.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, wówczas ważność i wykonalność pozostałych postanowień regulaminu pozostanie nienaruszona.

SKARGI

Wszelkie pytania i skargi dotyczące świadczonych przez nas usług prosimy kierować na adres [email protected]